ISO 17100:2015

Tłumaczenia kart charakterystyki (SDS)

Tłumaczenia kart charakterystyki stanowią narzędzie służące do przekazywania dalszym użytkownikom, stanowiącym bezpośrednie kolejne ogniwa łańcucha dostaw, właściwych informacji dotyczących bezpieczeństwa w odniesieniu do zaklasyfikowanych substancji i preparatów, w tym informacji pochodzących ze odpowiednich raportów bezpieczeństwa chemicznego.

Informacje dostarczone w karcie charakterystyki są zgodne z informacjami zawartymi w raporcie bezpieczeństwa chemicznego, gdy jest on wymagany. W przypadku, gdy sporządzono raport bezpieczeństwa chemicznego, w załączniku do karty charakterystyki umieszcza się stosowne scenariusze narażenia w celu łatwiejszego odwoływania się do nich w odpowiednich pozycjach karty charakterystyki (Załącznik II ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów.).


Od 1997 roku wykonujemy tłumaczenia kart charakterystyki i wiemy, jak ważne jest, aby przetłumaczony tekst opracowany był przez osoby kompetentne i spełniał wszystkie wymogi prawne. Jakość tłumaczenia kart SDS może mieć wpływ na zdrowie, a niekiedy nawet życie.

Tłumaczenia SDS są wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów z wykształceniem kierunkowym, np. chemików, czy inżynierów środowiska. Często opracowanie jednej karty wymaga współpracy kilku osób i licznych konsultacji.

Cena tłumaczenia kart charakterystyki z języka obcego na język polski obejmuje:

  • tłumaczenie pisemne dokumentu,
  • weryfikację przez drugiego tłumacza (weryfikatora) zgodnie z wymogami normy ISO 17100:2015,
  • dostosowanie do wymogów polskiego prawa na podstawie danych zawartych w oryginalnym dokumencie lub innych informacji dostarczonych przez klienta.

Dostosowanie kart do przepisów obowiązujących w Polsce/UE obejmuje właściwe tłumaczenie tytułów głównych 16 sekcji oraz podsekcji (jeśli występują) zgodnie z REACH oraz odpowiednim tłumaczeniu zwrotów R i S / H i P.

Jeżeli istnieją wartości NDS/NDSCh/NDSP dla poszczególnych składników (określone w polskim wykazie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. – Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833), podajemy je w sekcji 8. Pozostałe informacje stanowią tłumaczenie zgodne z treścią zamieszczoną w oryginalnej karcie.


Przygotowujemy karty w oparciu o m. in.:

  • Wymagania odnoszące się do kart charakterystyki opisane w Tytule IV, art. 31 Rozporządzenia REACH (Informacje w łańcuchu dostaw) oraz wytyczne do ich sporządzania opisane w Załączniku II do rozporządzenia.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin – CLP.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin. (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1018 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445 z późn. zm.)
  • Ustawę z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322 z późn. zm.)

Dzięki ujednoliceniu formatu SDS oraz wymogów w zakresie zawartych w niej informacji, karta charakterystyki stała się dokumentem, który jest rozpoznawalny na terenie całej Unii Europejskiej.

Karty charakterystyki substancji/mieszanin niebezpiecznych wprowadzanych do obrotu na teren Rzeczypospolitej Polskiej wymagają zgłoszenia do Biura do spraw Substancji Chemicznych (https://www.chemikalia.gov.pl).

5/5 - (5 votes)

Skontaktuj się z nami

lub wyślij e-mail bezpośrednio  

KMK Biuro Tłumaczeń

ul. Powstańców Śląskich 1/45 | 01-381 Warszawa | woj. mazowieckie | NIP: 1180042347 | REGON: 010347150
Copyrights © 1997 – 2018 KMK Biuro Tłumaczeń. Wszystkie prawa zastrzeżone.