ISO 17100:2015

Tłumaczenie dokumentów zgodnych z REACH i CLP

W Biurze KMK podchodzimy do każdego zlecenia w sposób indywidualny, z dbałością o precyzję językową. Dokładnie analizujemy tematykę każdego przekładu, a w razie konieczności przeprowadzamy konsultacje ze Zleceniodawcami. Naszą ofertę kierujemy zarówno do instytucji i firm, jak i do klientów indywidualnych.

W Biurze KMK wykonujemy tłumaczenia dokumentów zgodnych z wymaganiami REACH i CLP, dbając przy tym o zachowanie najwyższych standardów jakościowych.

REACH, czyli Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów z późniejszymi zmianami.

CLP, czyli Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin z późniejszymi zmianami.

Zakres tłumaczeń:

  • Karty charakterystyki (SDS – Safety Data Sheet) – dotyczą wszystkich substancji/mieszanin chemicznych (dawniej Karta charakterystyki MSDS – Material Safety Data Sheet; niem – Sicherheitsdatenblatt),
  • Etykiety produktów (ang. Product Label, niem. Kennzeichnungsetikett),
  • Scenariusze narażenia (ang. Exposure Scenario; niem. Expositionsszenarien) dołącza się do karty charakterystyki, jeżeli został sporządzony raport bezpieczeństwa chemicznego,
  • Raport bezpieczeństwa chemicznego (ang. Chemical Safety Report; niem Stoffsicherheitsbericht).

Przydatne linki:

5/5 - (2 votes)
tłumaczenia techniczne

Skontaktuj się z nami

lub wyślij e-mail bezpośrednio  

KMK Biuro Tłumaczeń

ul. Powstańców Śląskich 1/45 | 01-381 Warszawa | woj. mazowieckie | NIP: 1180042347 | REGON: 010347150
Copyrights © 1997 – 2018 KMK Biuro Tłumaczeń. Wszystkie prawa zastrzeżone.