ISO 17100:2015

Ochrona danych osobowych w Biurze Tłumaczeń KMK

Biuro Tłumaczeń KMK pragnie Państwa zapewnić , iż ochronę danych osobowych traktuje bardzo poważnie. Poniżej znajdują się stosowane przez nasze biuro zasady gromadzenia i ochrona tych danych.

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dla Biura Tłumaczeń KMK takimi danymi są: imię i nazwisko klienta adres zamieszkania lub prowadzenia działalności, adres mailowy, telefon, NIP, czy też nr konta bankowego.

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

Celem zbierania danych jest zawieranie i realizacja łączącej nas umowy, świadczenie oferowanych przez nas usług tłumaczeniowych. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje informacje o osobie niezbędne do zawarcia umowy o tłumaczenie oraz dane niezbędne do wystawienia klientowi faktury VAT. Są to:

  • imię i nazwisko klienta,
  • adres zamieszkania lub prowadzenia działalności,
  • nr NIP i/lub PESEL klienta,
  • adres mailowy i/lub telefon klienta,
  • nr konta bankowego banku klienta.

Administratorem Państwa danych osobowych jest KMK Biuro Tłumaczeń Elżbieta Pląskowska, z siedzibą w Warszawie (01-381), ul. Powstańców Śląskich 1/45, NIP: 118-004-23-47.

Przekazywanie danych

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą (np. w przypadku pośrednictwa tłumaczeniowego) lub usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych).

Przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Mają Państwo prawo żądania od administratora:

  • dostępu do dotyczących Państwa danych,
  • dostarczenia Państwu kopii danych podlegających przetwarzaniu,
  • prostowania tych danych,
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności.

Mają Państwo prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania tych swoich danych, których podanie było dobrowolne, jednak uwzględnienie tego sprzeciwu może skutkować uniemożliwieniem wykonania umowy.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Tłumaczenia przysięgłe

Podanie przez Państwa imienia i nazwiska jest obowiązkowe w przypadku wykonania tłumaczenia przysięgłego. Dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do tzw. repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami). Te dane będą przechowywane przez 3 lata.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do Państwa identyfikacji przy odbiorze wykonanego tłumaczenia w celu zapobieżenia przekazania dokumentów osobie nieuprawnionej. Te dane zostaną usunięta po odbiorze zlecenia / zamówienia.

Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Państwa, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne. Będą one (w postaci oryginałów dokumentów i ich tłumaczeń) przechowywane przez jeden miesiąc od dnia odbioru tłumaczenia.

Kontakt w przypadku dodatkowych pytań

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania związane ze stosowaną przez nas ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych.

5/5 - (1 vote)
tłumaczenia techniczne

Skontaktuj się z nami

lub wyślij e-mail bezpośrednio  

KMK Biuro Tłumaczeń

ul. Powstańców Śląskich 1/45 | 01-381 Warszawa | woj. mazowieckie | NIP: 1180042347 | REGON: 010347150
Copyrights © 1997 – 2018 KMK Biuro Tłumaczeń. Wszystkie prawa zastrzeżone.